Regulamin

 1. Definicje
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
   1. Administrator Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł, właściciel i administrator serwisu internetowego swiatingenio.pl;
   2. Serwis prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową swiatingenio.pl;
   3. Klub Ingenio to cześć Serwisu oraz dodatkowe bonusy dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych;
   4. Użytkownik osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu;
   5. Partner podmiot współpracujący z Administratorem w zakresie dystrybucji produktów z oferty Administratora;
   6. Regulamin niniejszy Regulamin serwisu internetowego swiatingenio.pl.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
  2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonów wskazanych w zakładce Kontakt Serwisu.
  3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu. Przeglądanie zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, jednakże dokonując rejestracji jednoznacznej z przystąpieniem do Klubu Ingenio, Użytkownik uzyskuje dostęp do promocyjnych cen, dodatkowych treść oraz przepisów.
  4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji i/lub Treści.
  5. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
 3. Warunki korzystania z serwisu
  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
  2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z częścią jego zawartością posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.
  3. Dostęp do promocyjnych cen, dodatkowych treści oraz przepisów uzyskują tylko użytkownicy dokonujący rejestracji i przystępujący w ten sposób do Klubu Ingenio.
  4. W celu przystąpienia do Klubu Ingenio użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod adresem swiatingenio.pl, zawierający login, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz opcjonalnie numer telefonu.
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4 powyżej, jest dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do Klubu Ingenio, za wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest dobrowolne i nie warunkuje przystąpienia do Klubu Ingenio.
  6. Serwis umożliwia Użytkownikowi zakup produktów będących w ofercie Administratora, poprzez przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Partnera.
  7. Zakup produktów z oferty Administratora odbywa się w tej sytuacji na warunkach określonych przez Partnera.
 4. Newsletter
  1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu Newsletter oraz kliknięcia pola Zapisz się (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Serwisie, a także informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem. Umowa oświadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych samodzielnie, poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora lub kliknięcie pola Rezygnacja (lub odpowiedniego) w przesłanym Newsletterze.
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, a także prawo do żądania usunięcia danych.
  2. Poprzez zawarcie Umowy, Administrator uzyskuje możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci loginu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu (jeżeli Użytkownik zdecyduje się go uzupełnić) w przypadku Użytkowników przystępujących do Klubu Ingenio oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku Użytkowników wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zapisanie się do newslettera.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie.
  5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się pisemnie zwrócić do Administratora na adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@swiatingenio.pl W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy.
  6. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się także z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres siedziby (Groupe SEB Polska sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa) jak również na adres e-mail: rodo@groupeseb.pl. U Administratora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować e-mailowo na adres: rodo@groupeseb.pl.
  7. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika poprzez usunięcie swojego Konta spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika oraz ich usunięcie.
  8. Każda osoba korzystająca z Serwisu (wywołująca adres strony Serwisu poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: 1) adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, 2) datę i czas wejścia na określone podstrony Serwisu, 3) ilość danych pobranych ze stron Serwisu, 4) wywołane przez niego adresy poszczególnych stron internetowych w ramach Serwisu, 5) adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę Serwisu, 6) informacje techniczne na temat używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
  9. Opuszczenie stron Serwisu powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych, o których mowa w punkcie 8 powyżej.
  10. Przetwarzanie danych Użytkowników, o których mowa w punkcie 8 powyżej, od momentu rozpoczęcia ich zbierania, odbywa się anonimowo, tzn. w taki sposób, który nie umożliwia Administratorowi zidentyfikowania osoby, która łączy się z Serwisem.
  11. Dane, o których mowa w punkcie 2 są przetwarzane w celach: 1) wykonywania Umowy, 2) umożliwienia Administratorowi informowania Użytkownika o promocjach, konkursach i innych inicjatywach dotyczących Serwisu 3) w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz 4) w celach statystycznych.
  12. Dane, o których mowa w punkcie 8 są przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 11, a ponadto: 1) w celu dostosowania się do przeglądarki internetowej używanej przez osobę korzystającą z Serwisu, 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, oraz 3) w celu uzyskania informacji umożliwiających oszacowanie skuteczności reklam Serwisu umieszczonych na innych stronach w Internecie.
  13. Dane, o których mowa w punktach 2-12, będą przetwarzane w granicach wskazanych w tych postanowieniach przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie, w szczególności odpowiedzialne za utrzymanie Serwisu.
  14. Informacje o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz inne informacje dotyczące prywatności osób korzystających z Serwisu podane są w sposób przystępny w dokumencie Polityka Prywatności Serwisu umieszczonym na stronach Serwisu oraz w rozdziale 8 niniejszego Regulaminu.
  15. Więcej danych na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu, oraz na temat praw wynikających z RODO znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://legal.groupeseb.com/Core/PL/pl/DU.html#policies
 6. Zmiany w regulaminie
  1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 roku.
  5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.